Private Banking

Finansiell rådgivning och expertis

DISKRETIONÄR FÖRVALTNING

En aktivt förvaltad portfölj efter personliga preferenser

Vår investeringsfilosofi grundar sig i en gedigen analys och metodik. Utifrån en grundlig pro­cess söker vi efter bästa möjliga investeringsalternativ med hänsyn till rådande marknadsförhållanden. Då alla kunder är olika optimeras förvaltningen självfallet utifrån önskad riskprofil och förväntad avkastning. Portföljerna kan bestå av mer eller mindre komplicerade finansiella produkter, allt beroende på kundens preferenser. Vår förvaltning har ett globalt fokus och följer alltid vår aktuella marknadssyn.

Marknadsanalys - steg 1

Placerings- och allokeringsbesluten sker genom en kombination av extern och intern analys. Den externa analysen hämtas från ledande investmentbanker och analyshus. Tillsammans med det interna arbetet formar detta vår vy gällande de olika marknaderna. Vi utgår från en geografisk normalfördelning som justeras utifrån rådande marknadssituation och omvärldsanalys. Besluten kring över- respektive underviktning är den första delen i vår förvaltningsmetodik. Genom aktivitet och välgrundade beslut ska vi via denna metodik skapa ett tydligt mervärde.

Placeringsutvärdering - steg 2

Det andra steget i investeringsprocessen består av att hitta bästa möjliga investeringsalternativ på respektive marknad. För att skapa mervärde och bästa möjliga riskjusterade avkastning utgår vi från både kvantitativ och kvalitativ analys. Data processas genom olika databaser och utvärderingsverktyg. Därtill träffar vi och intervjuar bolag samt fondförvaltare för att kunna utvärdera deras investeringsfilosofi och syn på marknaden. I de fall det är lämpligt använder vi även mer komplicerade produkter för att optimera portföljerna.

Riskjustering - steg 3

Som ett sista steg i portföljsammansättningen justeras och säkerställs risknivån. Då marknaden befinner sig i konstant förändring ser vi löpande över att risken överensstämmer med den nivå du känner dig bekväm med och vi på förhand fastslagit. För att generera så pass hög riskjusterad avkastning som möjligt viktas olika tillgångsslag i ett led att optimera portföljen. Kontinuerlig justering genomförs alltefter hur tillgångsslagen förändras.

Vägledning

Vår placeringsfilosofi bygger på ett personligt engagemang till våra kunder. Tillsammans med din rådgivare finner vi en lämplig risknivå och strategi för just ditt sparande. Vi tar hänsyn till dina personliga preferenser angående mål, tidsram och riskbenägenhet i sparandet ses över. Din personliga rådgivare informerar dig kontinuerligt om utvecklingen av dina innehav. Förslag om förändringar i allokering och innehav uppdateras månatligen för att följa rådande marknadssituation.

Vi erbjuder följande diskretionära tjänster:

  • Fondportföljer i tre olika riskklasser. Lämpar sig för den som vill dra nytta av vårt fondutbud på över 4000 fonder men inte har tid eller resurser för att bevaka och förvalta själv. Portföljerna är daglighandlade och erbjuder därmed god tillgänglighet.
  • Ränteförvaltning i två olika riskklasser. Direktägda investeringar i företagsobligationer ger möjlighet till kvalitativ och effektiv förvaltning
  • Siftelseförvaltning för den som vill ha en heltäckande förvaltning inom flera olika tillgångsslag
  • Skräddarsydd förvaltning, för större förmögenheter, enligt dina specifika önskemål

 

 

Vi tar hand om dina finanser