Private Banking

Finansiell rådgivning och expertis

RÄNTEFÖRVALTNING

UNIK FÖRVALTNING OCH KOMPETENS

Vår Ränteförvaltning erbjuder en rad tjänster associerade till handel med ränte­bärande värdepapper. Vi är mycket aktiva i primärmarknadstransaktioner av främst företagsobligationer men även andra typer av räntebärande värdepapper. Genom att investera direkt i obligationer erhåller investeraren garantier från respektive emittent avseende räntebetalningar och kapital. Dessa garantier skapar generellt en tryggare avkastning även om investerare måste beakta risken i att emittenten kan hamna på obestånd. Vi handlar även med obligationer vilka är säkerställda, det vill säga där emittenten genom inteckning i omsättningsbara tillgångar säkerställer kupongutbetalningar och lånebelopp.

kontrakt

Emittenten i fokus

Vi i fokus - i all handel med räntebärande värdepapper - ligger på emittenten och dess förutsättningar att i olika marknadsklimat kunna fullfölja sina åtaganden mot investerarna. Vi uppdaterar oss kontinuerligt kring de företag och värdepapper vi valt att investera i eller har under bevakning. Detta sker genom företagspresentationer och genom ett nätverk av emissionsarrangörer och handlare med räntebärande värdepapper.

För att kunna erbjuda investerare en intressant balans mellan avkastning och risk bevakar och investerar huvudsakligen i emittenter med rating direkt understigande Prime eller i bolag med likartad risk om kreditrating saknas. Kontinuerlig bevakning av risken förknippad med den högre yielden i dessa värdepapper är centralt. Det är här vår kompetens och erfarenhet skapar mervärde och gör skillnad.

Vi finns här för dig när du behöver det