Private Banking

Finansiell rådgivning och expertis

ÖVRIGA FÖRETAGSSTJÄNSTER

INTE BARA PRIVATE BANKING

Nedan ser du ett urval av de övriga företagstjänster som vi erbjuder:

  • Corporate finance. Vi är en ledande aktör inom finansiell företagsrådgivning med fokus på mindre och medelstora bolag, noterade som privata. Vi erbjuder ett brett utbud kvalificerade tjänster och rådgiver bland annat inom aktiemarknadstransaktioner, företagsobligationer och företagsöverlåtelser.
  • Certified adviser. Vi är en ledande aktörer som Certified Adviser på First North. Ett bolag som vill noteras på First North måste anlita en Certified Adviser under ansökningen. Därefter ger vi ett fortlöpande stöd till företag för att de ska kunna uppfylla de krav som ställs på företag som handlar med aktier på First North.
  • Vi är en ledande aktör när det handlar om mentorskap på Nordic MTF, en lista för handel för icke börsnoterade aktier. För att handla på Nordic MTF måste man anlita en mentor som är behjälplig i ett antal aktiemarknadsrelaterade frågor.
  • Emissionstjänster. Vi bistår våra uppdragsgivare med kompetens och rådgivning inför och under emissioner och andra bolagshändelser. Företrädelseemissioner, riktade emissioner, apportemissioner, inlösen och återköp av aktier, obligationslån är några av de områden där vi kan erbjuda hjälp.
  • För att ett bolag ska kunna vara med på listan så måste det vara publikt och aktierna ska vara registrerade hos Euroclear Sweden AB. Vi kan även organisera handel i andra finansiella instrument.
  • Insight. Vi kan erbjuda kvalificerade bolagsbeskrivningar med kvartalsvisa uppdateringar till små och medelstora bolag. Dessa beskrivningar innehåller en kort sammanfattning av de senaste händelserna, kursdiagram och nyckeltal.

 

 

Vi tar hand om dina finanser