Private Banking

Finansiell rådgivning och expertis

Långsiktigt sparande för barn - de bästa alternativen

Sparande bör både ske kortsiktigt och långsiktigt. Här presenteras vad som är viktigt gällande långsiktigt sparande för barn – de bästa alternativen.

Till körkortet, studier, första lägenheten eller en utlandsresa till studenten? Många föräldrar har ett långsiktigt sparande till sina barn med ett tydligt mål gällande vad pengarna förväntas användas till. Det är även just målet med sparandet som bör återspegla sig i vilket alternativ som bör väljas.

Bästa alternativen

Aktier/fonder

Den vanligaste sparformen är aktier och aktiefonder. Sett över ett längre tidsperspektiv har det även varit en av de bästa sparformerna. Här rekommenderas månadssparande och detta i breda aktiefonder för att därigenom minska risken.

Även om avgifterna för aktier och fonder kan upplevas små finns stora fördelar i att söka efter de lägre avgifterna. Med en sparhorisont på 20 år kommer stora summor annars betalas till bankerna och fondförvaltarna.

Bospar

Bosparande kan vara upplagda på något olika sätt. Men i korthet så sker det hos fastighetsbolag som erbjuder ett par olika fonder att välja på. Utöver värdeökning under spartiden så ges fördelen att de som bosparat hos dem får förtur till hyresrätter eller att få köpa nybyggda bostadsrätter.

Det blir därmed ett sätt att underlätta för barnet att komma in på den svåra bostadsmarknaden. Något som kan vara extremt uppskattat i storstäderna.

Spara inom

Kapitalförsäkring

Inom en kapitalförsäkring kan aktier, fonder och en rad andra värdepapper handlas. Fördelen är att du som förälder står som juridisk ägare men ändå kan garantera att pengarna går till barnen. Detta genom att det är valbar förmånstagare. Med andra ord vem som ska få pengarna vid förälders bortgång. Det går även att välja i vilken takt som pengarna ska betalas ut. Barnet kan därmed automatiskt få en del på 20 årsdagen och en del 30 årsdagen osv.

ISK

Ett ISK (investeringssparkonto) har många likheter med kapitalförsäkringen. Däremot går det inte att välja förmånstagare. Det går inte heller att byta ägare på kontot vilket är lättare med kapitalförsäkring. För ett sparande till en annan person (föräldrar som spar till barn) är alltså kapitalförsäkring enklare. Skattemässigt och deklarationsmässigt fungerar kapitalförsäkring och ISK på samma sätt.

Att tänka på

Ska pengarna vara låsta

Det finns sparformer som innebär att pengarna är låsta fram till att personen når en viss ålder eller under ett förutbestämt antal år. Att låsa pengarna kan vara ett sätt att verkligen säkerställa sig om att de inte tas ut i förtid. Samtidigt låser det upp möjligheten att flytta dem till ett bättre sparalternativ.

Spara inom ISK/Kapitalförsäkring

I största möjligaste mån bör sparandet ske inom ett ISK eller kapitalförsäkring. Detta inte minst eftersom ett långsiktigt sparande till barnen sträcker sig över en längre period. Att välja ISK före aktie- eller fonddepå har både skattemässiga och deklarationsmässiga fördelar. Innehavet beskattas inte med kapitalvinstskatt utan istället med en schablonskatt på innehavet. Då denna schablonskatt är extremt låg (ca 0,3% år 2020) är det betydligt mer lönsamt än att behöva betala 30 % vinstskatt.

Deklarationsmässigt är ISK fördel utifrån att någon K4-blankett inte behöver fyllas i. Allt sker helt automatiskt och är därmed förifyllt i deklarationen.

Sprid riskerna

Sparande bör alltid ske differentierat för att risken ska minska. Detta gäller inte minst vid ett sparande till barnen då sparandet är på mycket lång sikt. Det kan exempelvis vara bättre att köpa globala fonder eller breda indexfonder istället för nischade fonder inom ett specifikt land.

Spara i ditt eller barnets namn

Att spara pengar i en förälders namn innebär en extra säkerhet. Pengarna är juridiskt föräldrarnas till de tas ut eller förs över till någon annans konto. I dessa fall går det att välja att pengarna ska tillfalla barnet vid en viss ålder.

Att spara pengar i barnets namn innebär att summan blir tillgänglig för barnet på dess 18 årsdag. Även om föräldrarna har tillgång till pengarna fram till dess så är de juridiskt sett barnets. Föräldrarna förvaltar bara kontot till barnet blir 18 år. En fördel är att oavsett vad som händer så är pengarna barnets.

Månadsspara

Att månadsspara är ett enkelt sätt att sprida risken. Det kan ske automatiskt via exempelvis autogiro och innebär att köp sker både under börsens uppgångar och nedgångar.

 

 

Vill du ha hjälp med Private Banking? Kontakta Mangold!
9 Apr 2020